คณะกรรมการสมาคม

1. ดาบตำรวจอภิชาต   แก้วบัว นายกสมาคม
2. นายวงศกร   ไกรทอง อุปนายกสมาคม  คนที่ 1
3. นางจุรีรัตน์   ม่วงมี อุปนายกสมาคม  คนที่ 2
4. ร.ต.อ.สุรสิทธิ์   ศรีจันทร์ ฝ่ายปกครอง
5. ดาบตำรวจเอกชัย  พันธ์พานิช ฝ่ายปกครอง
6. นายธนภูมิ ธนามี กรรมการสวัสดิการ
7. นายวโรดม   ชมพูมิ่ง กรรมการการศึกษา
8. คุณสุภาพร  วิจิตร์ปรางค์กุล กรรมการจัดหารายได้
9. นายพยุง   ไชยเขียวแก้ว ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง  คนที่ 1
10. นายณรงค์ฤทธิ์   สมบัติปัญญ์ ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง  คนที่ 2
11. นางสาวญาดา   กาป้อง นายทะเบียน
12. นางวิรัชฏา   กวาวสิบสาม ผู้ช่วยนายทะเบียน
13. นางณัฐพร   การศิริ เหรัญญิก
14. นางสุธีรา   สุทธารักษ์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
15. นางนงคราญ   เจริญพงษ์ ประชาสัมพันธ์
16. นายปกรณ์   โนเลียม ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
17. นางมัลลิกา   บัวจันทร์ ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
18. นางสุปรียา   มหายศนันท์ ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
19. นางสาวภัทร์สิริย์   ฟองสีถุง เลขานุการ
20. นายโสภณวิชญ์   อิ่นแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่2/2560

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่1/2559

ประชุมสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 2/2560