เครือข่ายผู้ปกครองรายชื่อคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสา ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
1
นางดรุณี ณ น่าน
ครูหัวหน้าระดับ
089-4229827
2
ด.ต.เอกชัย พันธ์พานิช
ประธาน
081-2891196 (ม.1/6)
3
นางพรรณิภา มาลี
รองประธาน
081-0343511
4
นายยงยุทธ เธียรพิเชฏ
กรรมการ
081-1546448
5
นายวิฑูร กองแก้ว
กรรมการ
098-6923274
6
นางวราพร สุภโกศล
กรรมการ
086-9196548
7
นางขวัญใจ ตาขันทะ
เลขาฯ
098-0049097รายชื่อคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสา ปีการศึกษา 2559

ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
1
นายประสิทธิ์ ปรมาภิชัย
ครูหัวหน้าระดับ
086-9180819
2
นางสุธีรา สุทธารักษ์
ประธาน
081-5944763
3
ด.ต.ศล ธนันชัย
รองประธาน
093-1841874
4
นายเฉลิม หมื่นไชยะ
กรรมการ
086-1832499
5
นายเชาว์ พฤกษา
กรรมการ
089-9549334
6
นายธนภูมิ ธนามี
กรรมการ
089-7410633
7
นางฐานันท์ พลอยรัก
เลขาฯ
086-9200563รายชื่อคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสา ปีการศึกษา 2559

ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
1
นายสมโภชน์ จันด้วง
ครูหัวหน้าระดับ
084-8108966
2
ร.ต.อ.ศุทธสิทธิ์ ศรีจันทร์
ประธาน
086-9234639 / 082-8886955
3
ด.ต.ทัศน์ มหาวงศนันท์
รองประธาน
097-9241885
4
นายสมจิตร แก้วกาวี
กรรมการ
087-17436(0)85
5
นางถนอมศรี สุทธวิจิตร
กรรมการ
086-9115568
6
นายรัญญา ณ น่าน
กรรมการ
080-4977001
7
นายสมบัติ แก้วมณี
กรรมการ
081-0301371
8
นางวิรัชฎา กวาวสิบสาม
เลขาฯ
084-6082991รายชื่อคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสา ปีการศึกษา 2559

ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
1
นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติปัญญ์
ครูหัวหน้าระดับ
089-5533426
2
นายเสวี่ยง ล้อมน้ำ
ประธาน
093-1838919
3
ด.ต.เทอดศักดิ์ มณีแดง
รองประธาน
084-3787921
4
นายพิเชษฐ์ ปริกเพชร
กรรมการ
086-1958269
5
นายดิเรก สร้อยศิริโชค
กรรมการ
082-1894784
6
นายบุญส่ง ธิยศ
กรรมการ

7
นางนงนุช กันอิน
เลขาฯ
093-2399887รายชื่อคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสา ปีการศึกษา 2559

ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
1
นางศรีเวียง ตั้งกิจธนโชค
ครูหัวหน้าระดับ
081-7240355
2
นายปกรณ์ โนเลี่ยม
ประธาน
081-7465406
3
นายจันทร์ โนรี
รองประธาน
096-7384609
4
นางพิณรัตน์ แก้วกลางเมือง
กรรมการ
062-9277518
5
นางจุรีย์ จันทอน
กรรมการ
084-6118173
6
นางเกณิกา อินทรชิต
กรรมการ
094-7411400
7
นางสุปรียา มหายศนันท์
เลขาฯ
083-3244495รายชื่อคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสา ปีการศึกษา 2559

ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
1
นางสาวยุวธิดา จานแก้ว
ครูหัวหน้าระดับ
086-1916581
2
ร.ต.ธีรพล สุทธะ
ประธาน
083-7607617
3
นายอภิรักษ์ ตาขันทะ
รองประธาน
087-3194432
4
นางจุรีกาญจน์ อุ่นเรือน
กรรมการ
061-2064983
5
นางสาวพัชรินทร์ คำอ้ายล้าน
กรรมการ
093-11634(7)71
6
นางนันทิตา จินะป๊อก
กรรมการ
095-6853175
7
นายชนะริทธิ์ ดวงงา
กรรมการ
086-1968837
8
นายชาญ ยอดปิน
เลขาฯ
080-6295163

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่2/2560

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่1/2559

ประชุมสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 2/2560