ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่1/2559

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสา ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ขึ้นในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะกับผู้ปกครองนักเรียนและชี้แจงนโยบายของสมาคม และกิจกรรมในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน มีภาพกิจกรรมประกอบดังนี้
ลงทะเบียนในภาคเช้าทั้ง 38 ห้องเรียน
ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559
คุณ หย่งเพียว ลีลาเรืองแสง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา, คุณสมบัติ สิทธิวงค์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสา, นายถนอมศักดิ์ ทิพย์ลุ้ย ตัวแทนนายกสมาคมผู้ปกครองและครู, นายกฤษดา นันทวาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสา ร่วมกันดำเนินการประชุม
นาย สมบัติ สิทธิวงค์ กล่าวขอบคุณผู้ปกครองที่มาร่วมประชุม และชี้แจงผลการดำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียสาในการร่วมกันทำงานร่วม กับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสา
นายกฤษดา นันทวาสน์ ร่วมบันทึกข้อตกร่วมกัน (MOU) เกี่ยวกับโครงการโรงเรียนสีขาว
นายถนอมศักดิ์ ทิพย์ลุ้ย ร่วมบันทึกข้อตกร่วมกัน (MOU) เกี่ยวกับโครงการโรงเรียนสีขาว 
ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน แนะนำตัวเองเพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียน คัดเลือกเป็นนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสา คนใหม่
ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน แนะนำตัวเองเพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียน คัดเลือกเป็นนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสา คนใหม่
ผู้ปกครองนักเรียนยกมือคัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสา

 ดาบตำรวจอภิชาติ แก้วบัว ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้ปกครองคนใหม่
นายถนอมศักดิ์ ทิพย์ลุ้ย, นายกฤษดา นันทวาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสา, นางสาวภัทร์สิริย์ ฟองสีถุง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกันอภิปรายขยายผลเกี่ยวกับการลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2559 ให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบในระหว่างการประชุม
นายกฤษดา นันทวาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสา กล่าวชมเชยและแสดงความยินดีกับนายชัยวัฒน์ ธรรมไชย ซึ่งเป็นนักเรียนตัวแทนจังหวัดน่าน ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจาปี 2559 โดยเข้ารับพระราชทานเข็มเยาวชนนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจากสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส “งานมหกรรมเจ้าฟ้านักพัฒนาเด็กและเยาวชน” ซึ่งนายชัยวัฒน์ ธรรมไชย ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้วย
บันทึกภาพร่วมกับนายชัยวัฒน์ ธรรมไชยและครอบครัว เพื่อเป็นเกียรติและตัวอย่างให้กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียนสา
 นายหย่งเพียว ลีลาเรืองแสง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสา มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สามารถทำคะแนนสูงสุดในการสอบเข้าเรียน ในปีการศึกษา 2559
Classroom Meeting หรือการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองชั้นเรียนในระดับชั้นต่างๆ
(ม.5/6)
Classroom Meeting หรือการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองชั้นเรียนในระดับชั้นต่างๆ
(ม.2/4)
Classroom Meeting หรือการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองชั้นเรียนในระดับชั้นต่างๆ
(ม.3/1)
Classroom Meeting หรือการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองชั้นเรียนในระดับชั้นต่างๆ
(ม.1/3)
Classroom Meeting หรือการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองชั้นเรียนในระดับชั้นต่างๆ
(ม.3/7)

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่2/2560

ประชุมสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 2/2560