บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2016

ประชุมคณะกรรมการฯ และเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2559

รูปภาพ
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสา กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ร่วมกับการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ทั้ง 38 ห้องเรียน ในภาคบ่ายของวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนสา จังหวัดน่าน มีภาพกิจกรรมการประชุมดังต่อไปนี้ ลงทะเบียนร่วมประชุม นายกสมาคมผู้ปกครองคนใหม่ (ดาบตำรวจอภิชาติ แก้วบัว)
และอุปนายกสมาคม คนที่ 1 (นายวงศกร ไกรทอง) ร่วมการประชุม นายกฤษดา นันทวาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสา กล่าวต้อนรับตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนทั้ง 38 ห้องเรียน และดำเนินการประชุม นายกสมาคมฯ และ อุปนายกสมาคมฯ ร่วมประชุมกับผู้อำนวยการโรงเรียน ดาบตำรวจอภิชาติ แก้วบัว นายกสมาคมผู้ปกครองและครูคนใหม่ ดำเนินการประชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวนโยบายการปฏิบัติงานของสมาคมฯ บรรยากาศระหว่างการประชุม การคัดเลือกประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ตัวแทนผู้ปกครองในแต่ละระดับชั้นแนะนำตัวเองเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ ตัวแทนผู้ปกครองในแต่ละระดับชั้นยกมือเลือกตัวแทนของระดับเป็นคณะกรรมการ ตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นประธาน หันหลังให้ผู้ปกครองเครือข่ายคัดเลือกเป็นค…

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่1/2559

รูปภาพ
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสา ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ขึ้นในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะกับผู้ปกครองนักเรียนและชี้แจงนโยบายของสมาคม และกิจกรรมในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน มีภาพกิจกรรมประกอบดังนี้ ลงทะเบียนในภาคเช้าทั้ง 38 ห้องเรียน
ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 คุณ หย่งเพียว ลีลาเรืองแสง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา, คุณสมบัติ สิทธิวงค์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสา, นายถนอมศักดิ์ ทิพย์ลุ้ย ตัวแทนนายกสมาคมผู้ปกครองและครู, นายกฤษดา นันทวาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสา ร่วมกันดำเนินการประชุม นาย สมบัติ สิทธิวงค์ กล่าวขอบคุณผู้ปกครองที่มาร่วมประชุม และชี้แจงผลการดำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียสาในการร่วมกันทำงานร่วม กับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสา นายกฤษดา นันทวาสน์ ร่วมบันทึกข้อตกร่วมกัน (MOU) เกี่ยวกับโครงการโรงเรียนสีขาว นายถนอมศักดิ์ ทิพย์ลุ้ย ร่วมบันทึกข้อตกร่วมกัน (MOU) เกี่ยวกับโครงการโรงเรียนสีขาว